Not found
Title ทางเลือกในการระงับข้อพิพาท : การเจรจา การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท อนุญาโตตุลาการ / อนันต์ จันทรโอภากร.
Author อนันต์ จันทรโอภากร
Published กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
Detail 290 หน้า : ตาราง ; 26 ซม
Subject
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed