Not found
Title กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด : รายงานผลการวิจัย / กลุ่มงานบริการสังคม กองกิจการชุมชนและบริการสังคม กรมคุมประพฤติ.
Published กรุงเทพฯ : กองกิจการชุมชนและบริการสังคม, 2554
Detail 181 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม
Subject
 
 
 
 
 
 
Added Author กองกิจการชุมชนและบริการสังคม กรมคุมประพฤติ
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed