Not found
Title การนำรูปแบบ กระบวนการ และแนวนโยบายในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย = Enforcing pattern, process and policy of expunction of criminal records for criminal justice process in Thailand / วิทยานิพนธ์ของ จงสวัสดิ์ พิสิฐพันพร.
Author จงสวัสดิ์ พิสิฐพันพร
Published กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
Detail 141 หน้า : ตาราง ; 30 ซม
Subject
 
 
 
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed