Title สังเคราะห์งานวิจัย : ภายใต้แผนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2558 และ 2559 / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
Published กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2561
Detail 217 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่ ; 21 ซม
Subject
 
 
 
Added Author สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed