Found: 54  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title12 พื้นที่ร่วมสืบสานพระปณิธาน : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ การศึกษาผลการดำเนินงานภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริฯ /
Authorอภิญญา เวชยชัย.
Publishedสำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา,
Call Number365.66 อ253ส 2556
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleการกำหนดความผิดทางอาญาเกินความจำเป็น : ขอบเขตของกฎหมายอาญา = Overcriminalization : The limits of the criminal law /
Authorฮูซาก, ดั๊กลาส.
Publishedสำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา,
Call Number345.07 ฮ549ก 2560
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleการจัดการปัญหาด้านมิติแห่งการพัฒนาของนโยบายยาเสพติด : โรคจากการที่ร่างการได้รับเชื้อไวรัสเอชไอวี สุขภาพ และการพัฒนา /
Authorสำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา.
Publishedสำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา,
Call Number344.044 ก446 2558
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleการยุติสงครามยาเสพติด : ทำอย่างไรจึงจะชนะ การอภิปรายว่าด้วยนโยบายยาเสพติดโลก /
AuthorTransform Drug Policy Foundation.
Publishedสำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา,
Call Number344.044 ก498 2558
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมและปรับกระบวนทัศน์ของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิง = An enhancement and adjustment of social paradigm towords women inmates /
Authorอภิญญา เวชยชัย.
Publishedสำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา,
Call Number365.66 อ253ก 2559
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleการวิเคราะห์ความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 กรณี "นำเข้า" /
Authorสำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา.
Publishedสำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา,
Call Number344.044 ก514 2557
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleการศึกษาสิทธิผู้ต้องโทษเพื่อการได้รับความช่วยเหลือทางกระบวนการยุติธรรม : ศึกษากรณีผู้ต้องโทษหญิงในเรือนจำจังหวัดลำพูน : รายงานการวิจัย /
Authorพรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์.
Publishedสำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา,
Call Number365.66 พ266ก 2557
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleการศึกษาเพื่อพัฒนาแนวทางการลงโทษ : หลักการลงโทษที่ได้สัดส่วน กรณีคดียาเสพติดให้โทษ /
Authorสุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.
Publishedสำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา,
Call Number344.044 ส854ก 2558
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleการสร้างทางเลือกที่เหมาะสมด้วยมาตรการไม่คุมขังกับผู้ต้องขังหญิง และการหลีกเลี่ยงการใช้โทษจำคุกและการสร้างความฉลาดรู้ทางกฎหมายตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ = The alternative suggestions to imprisonment and non-c...
Authorศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์.
Publishedสำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา,
Call Number365.66 ศ324ก 2558
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleการเตรียมพร้อม การป้องกัน และควบคุม COVID-19 ในเรือนจำและสถานที่คุมขังอื่นๆ : คำแนะนำฉบับชั่วคราว 15 มีนาคม ค.ศ. 2020 = Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of ...
AuthorWorld Health Organization (WHO).
Publishedกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม,
Call Number365.6 ก454 2563
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleการเปรียบเทียบอันตรายของสารเสพติดชนิดต่างๆ และโมดาฟินิล (Modafinil) : ทางเลือกแทน (เมท) แอมเฟตามีนกับข้อพิจารณาทางวิทยาศาสตร์และกฎหมาย /
Authorสำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา.
Publishedสำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา,
Call Number344.044 ก491 2558
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleการเสพติดสารและการเสพติดพฤติกรรม : แนวคิด สาเหตุ และการรักษา = Substance and behavioral addictions : Concepts, causes and cures /
Authorซัสแมน, สตีฟ.
Publishedสำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา,
Call Number344.044 ซ199ก 2560
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้พิพากษากับผู้ต้องขัง /
Authorสำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา.
Publishedสำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา,
Call Number365.66 ก513 2555
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้พิพากษากับผู้ต้องขัง /
Authorสำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา.
Publishedสำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา,
Call Number365.66 ก513 2556
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้พิพากษากับผู้ต้องขัง /
Authorสำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา.
Publishedสำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา,
Call Number365.66 ก513 2556
LocationThailand Institute of Justice
Page : 1 2 3 4
Search Tools: Get RSS Feed