Found: 179  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleกฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิพื้นฐานและพันธกรณีระหว่างประเทศ รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : รายงานการวิจัย /
Authorสุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.
Publishedกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ,
Call Number345.05 ส854ค 2547
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleกระบวนการยุติธรรมกับการจัดการกับปัญหาอาชญากรรมและความขัดแย้งทางสังคม ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการศึกษาวิจัย /
Authorสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.
Publishedสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม,
Call Number364.131 ก218 2549
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : การคืน "อำนาจ" แก่เหยื่ออาชญากรรมและชุมชน = Restorative justice : A return of "power" to crime victims and communities /
Authorจุฑารัตน์ เอื้ออำนวย.
Publishedสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number353.4 จ631ก 2548
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการจัดการความขัดแย้งในชุมชนมุสลิม = Restorative justice and conflict management in Muslim community /
Authorมูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ.
Publishedสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number353.4 ม713ก 2549
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleกระบวนการและการบริหารงานยุติธรรมไทย /
Authorพงษ์ธร ธัญญสิริ.
Publishedสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม,
Call Number353.43 พ156ก 2555
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleกลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด : รายงานผลการวิจัย /
Authorกองกิจการชุมชนและบริการสังคม กรมคุมประพฤติ.
Publishedกองกิจการชุมชนและบริการสังคม,
Call Number364.68 ก287 2554
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนในคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในประเทศไทย : แนวทางในการป้องกันและแก้ไขโดยอาศัยปัจจัยที่เป็นตัวทำนายทางด้านอาชญาวิทยา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /
Authorชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี.
Publishedคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number364.63 ช484ก 2553
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleการขยายเวลาทำงานของผู้ต้องขัง : รายงานการวิจัย = Extension of prisoners'' working /
Authorสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์.
Publishedสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์,
Call Number365.65 ก441 2548
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The protection of rights of awaiting trial prisoners /
Authorสุมนทิพย์ จิตสว่าง.
Publishedสำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Number345.05 ส841ก 2556
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านทัณฑวิทยา : รายงานการศึกษาวิจัย = Establishment of Penological Center /
Authorสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์.
Publishedสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์,
Call Number365.7 ก446 2548
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleการจัดแบ่งกลุ่มความผิดและโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Classification of crime /
Authorณรงค์ ใจหาญ.
Publishedสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number345.04 ณ211ก 2554
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleการชดเชยเยียวยาความเสียหายแก่ประชาชนและชาวต่างชาติผู้ได้รับความเสียหายอันเนื่องจากสินค้าและบริการในประเทศไทย /
Authorสำนักงานกิจการยุติธรรม.
Publishedสำนักงานกิจการยุติธรรม,
Call Number362.828 ก446 2556
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleการติดตามผลการดำเนินงานด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขังกรมราชทัณฑ์ : รายงานการวิจัย = The follow-up study of thretment of detainees provided by Department of Corrections /
Authorสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์.
Publishedสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์,
Call Number365.6 ก452 2551
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleการติดตามผลการพึ่งตนเองได้ของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว : รายงานผลการวิจัย = Investigation on the self-help of released inmate /
Authorเดชา สังขวรรณ.
Publishedคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number365.647 ด842ก 2549
LocationThailand Institute of Justice
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed