Found: 41  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบงาน และแนวปฏิบัติของกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานยุติธรรมของประเทศในอาเซียน /
Authorสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.
Publishedสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม,
Call Number341.247 ก114 2556
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleกรมคุมประพฤติ = Department of Probation /
Authorกรมคุมประพฤติ.
Publishedกรมคุมประพฤติ,
Call Number364.63 ก169 2547
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย /
Authorสำนักงานกิจการยุติธรรม.
Publishedสำนักงานกิจการยุติธรรม,
Call Number353.43 ก218 2552
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย /
Authorสำนักงานกิจการยุติธรรม.
Publishedสำนักงานกิจการยุติธรรม,
Call Number353.43 ก218 2552
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleกระบวนทัศน์ใหม่ของกระบวนการยุติธรรมในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด : สรุปสาระจากการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 1 17-18 กรกฎาคม 2546 /
Authorสำนักงานกิจการยุติธรรม.
Publishedสำนักงานกิจการยุติธรรม,
Call Number353.4 ก218 2546
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleการนำเสนอผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรมปี 2551 : เอกสารประกอบการประชุมคู่ขนาน /
Authorสำนักงานกิจการยุติธรรม.
Publishedสำนักงานกิจการยุติธรรม,
Call Number353.4 ก459 2552
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม : โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 7 = The 7th national symposium of Justice Administration : Justice reform /
Authorสำนักงานกิจการยุติธรรม.
Publishedสำนักงานกิจการยุติธรรม,
Call Number353.4 ก469 2552
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleการศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ /
Authorกรมสอบสวนคดีพิเศษ.
Publishedสำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ,
Call Number364.153 ก522 2559
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleของดีที่คุก = Prison charm charm /
Authorกรมราชทัณฑ์.
Publishedกรมราชทัณฑ์,
Call Number365.66 ข282 2557
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ /
Authorสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
Publishedสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,
Call Number342 ค181 2561
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleคู่มือการตรวจรักษา กรณีข่มขืนกระทำชำเรา = Medico-Legal care for rape /
Authorสำนักบริหารการสาธารณสุข.
Publishedสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,
Call Number364.1532 ค695 2553
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleบันทึกประวัติศาสตร์ 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ = Five steps in changing the Thai Corrections /
Authorกรมราชทัณฑ์.
Publishedกรมราชทัณฑ์,
Call Number364.6 บ268 2559
LocationThailand Institute of Justice
Page : 1 2 3
Search Tools: Get RSS Feed