Found: 54  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleคำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน /
Authorโสภณ รัตนากร.
Publishedนิติบรรณการ,
Call Number347.06 ส979ค 2557
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleคำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน : พยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟัง /
Authorปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.
Publishedวิญญูชน,
Call Number347.06 ป615ค 2557
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleคำอธิบายพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 /
Authorธวัชชัย สุวรรณพานิช.
Publishedนิติธรรม,
Call Number347.09 ธ395ค 2558
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleคำอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม /
Authorไพโรจน์ วายุภาพ.
Publishedวิญญูชน,
Call Number347.01 พ993ค 2559
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleคู่มือสอบ พยานหลักฐาน /
Authorอภิรัฐ บุญทอง.
Publishedวิญญูชน,
Call Number347.06 อ261ค 2559
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleดุลยภาพของอิสระแห่งตุลาการ = Balancing between Judicial independence and accountability /
Authorสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน).
Publishedสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน),
Call Number347.03 ด728 2558
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleตัวอย่างคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง คดียาเสพติดและคดีที่นำข้อกำหนดกรุงเทพฯ มาปรับใช้ /
Authorสำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา.
Publishedสำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา,
Call Number347.07 ต287 2557
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleตำราว่าความ คำฟ้อง - คำร้อง ในคดีแพ่ง /
Authorสุพร อิศรเสนา, ม.ล.
Publishedนิติบรรณการ,
Call Number347.05 ส827ต 2552
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleทางเลือกในการระงับข้อพิพาท : การเจรจา การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท อนุญาโตตุลาการ /
Authorอนันต์ จันทรโอภากร.
Publishedมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number347.09 อ165ท 2558
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleบทกฎหมายลักษณะพยาน /
Authorฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล.
Publishedสูตรไพศาล,
Call Number347.06 บ123 2559
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleบทบาทของศาลยุติธรรมกับความเป็นธรรมด้านเพศภาวะในการพิจารณาพิพากษาคดี = The Davide Court /
Authorกวนซอน, โรเวนา วี.
Publishedคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,
Call Number347.07 ก319บ 2553
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleประมวลกฎหมาย : วิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม = A code of law /
Authorพิชัย นิลทองคำ.
Publishedอฑตยา มิเล็นเนียม,
Call Number347 ป352 2554
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleประมวลกฎหมาย : วิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม = A code of law /
Authorพิชัย นิลทองคำ.
Publishedอฑตยา,
Call Number347 ป352 2554
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleประมวลกฎหมาย : วิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม = A code of law /
Authorพิชัย นิลทองคำ.
Publishedอฑตยา,
Call Number347 ป352 2554
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา /
Authorคณะวิชาการ The Justice Group.
Publishedพิมพ์อักษร,
Call Number347 ป352 2559
LocationThailand Institute of Justice
Page : 1 2 3 4
Search Tools: Get RSS Feed