Found: 54  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleศาลไทยในอดีต /
Authorประยุทธ สิทธิพันธ์.
Publishedสร้างสรรค์บุ๊คส์,
Call Number347.593 ป364ศ 2559
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleอภิวัฒน์กระบวนการยุติธรรม /
Authorคณิต ณ นคร.
Publishedวิญญูชน,
Call Number347.593 ค129อ 2557
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleอายุความของหนี้ตามคำพิพากษา = Prescription of judgment debt /
Authorอิสริยะ อนนตพันธ์.
Publishedคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number347 อ764อ 2552
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleแพ่งพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2559) /
Authorวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
Publishedแสงจันทร์การพิมพ์,
Call Number347 ว559พ 2559
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleโครงการพัฒนา Law Clerk เพื่อสนับสนุนการพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์ /
Authorศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า).
Publishedศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า),
Call Number347.01 ค962 2554
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleโครงการพัฒนาระบบการเปิดเผยพยานหลักฐานในคดีแพ่งมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการนั่งพิจารณาคดีต่อเนื่องและครบองค์คณะ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /
Authorธวัชชัย สุวรรณพานิช.
Publishedสำนักงานกิจการยุติธรรม,
Call Number347.07 ธ395ค 2553
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleโครงการวิจัย เรื่อง ศึกษาปัญหาข้อขัดข้องการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แก้ไขใหม่ในส่วนที่เกี่ยวกับพยานหลักฐาน : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ /
Authorสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Publishedสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number347.06 ค962 2556
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleโครงการศึกษาระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและการรับเรื่องราวร้องทุกข์ / ประธาน วัฒนวาณิชย์ ... [และคนอื่นๆ].
Authorประธาน วัฒนวาณิชย์.
Publishedสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number347.053 ป287ค 2549
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleโครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ /
Authorประธาน วัฒนวาณิชย์.
Publishedกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ,
Call Number347.053 ป287ค 2549
LocationThailand Institute of Justice
Page : 1 2 3 4
Search Tools: Get RSS Feed