Found: 7  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleทฤษฎีอาชญาวิทยากับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา = Criminology theory and criminal justice system /
Authorอุทัย อาทิเวช.
Publishedวี.เจ.พริ้นติ้ง,
Call Number364 อ821ท 2557
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleปฏิรูประบบตรวจสอบ ขจัดคอร์รัปชัน : ข้อเสนอจากเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย /
Authorสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
Publishedโครงการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย,
Call Number364.132 ป138 2557
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) /
Authorกระทรวงยุติธรรม.
Publishedคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,
Call Number364.132 ย365 2557
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleรอการลงโทษ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ /
Authorสุเนติ คงเทพ.
Publishedนิติธรรม,
Call Number364.63 ส822ร 2557
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา /
Authorอัจฉรียา ชูตินันทน์.
Publishedวิญญูชน,
Call Number364 อ514อ 2557
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleโครงการจัดทำกรอบความร่วมมือการป้องกันอาชญากรรมอันอาจเกิดจากการถ่ายโอนแรงงาน/แรงงานข้ามชาติของประเทศในภูมิภาคอาเซียน (โครงการระยะที่ 1) : รายงานฉบับสมบูรณ์ /
Authorสุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.
Publishedคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number364.4 ส854ค 2557
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleโครงการทบทวนและเตรียมความพร้อม เพื่อการสำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2557 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /
Authorเทวินทร์ อินทรจำนงค์.
Publishedศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ,
Call Number364.2 ท652ค 2557
LocationThailand Institute of Justice
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed