Found: 55  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการเปิดรับข่าวสารและการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงยุติธรรม /
Authorพงษ์ธร ธัญญสิริ.
Publishedสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม,
Call Number341.247 พ156ก 2555
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleก่อนจะเป็นอาเซียน /
Authorนววรรณ วุฒฑะกุล.
Publishedสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number341.247 น352ก 2559
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleความรู้รอบตัวอาเซียนฉบับเบื้องต้น = Asean all in one /
Authorกลุ่มวิชาการสุพรรณิการ์.
Publishedธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์,
Call Number341.247 ค181 2558
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleคำพิพากษาของศาลในกลุ่มประเทศอาเซียน จะมีผลในอีกประเทศหนึ่งหรือไม่? /
Authorอานนท์ ศรีบุญโรจน์.
Publishedวิญญูชน,
Call Number341.247 อ623ค 2556
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleคำอธิบายพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 หลักกฎหมายและทางปฏิบัติ /
Authorต่อศักดิ์ บูรณะเรืองโรจน์.
Publishedวิญญูชน,
Call Number341.488 ต238ค 2557
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleจากคนสู่ประชาคม เรียนรู้อาเซียนในมิติวัฒนธรรม /
Authorศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Publishedศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),
Call Number341.247 จ291 2557
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleถาม-ตอบ รอบรู้ AEC 360 : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 = Asian economic community 2015 /
Authorกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.
Publishedกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ,
Call Number341.247 ถ319 2555
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleบทบาทของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ /
Authorสุรเกียรติ์ เสถียรไทย.
Publishedวิญญูชน,
Call Number341.75 ส846บ 2553
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleบทบาทของภาคประชาสังคมในประเทศสมาชิกอาเซียน /
Authorสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
Publishedสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,
Call Number341.247 บ126 2560
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleประชาคมอาเซียน : ผลกระทบต่อกฎหมายไทย = ASEAN community /
Authorชาติชาย เชษฐสุมน.
Publishedวิญญูชน,
Call Number341.247 ช518ป 2557
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleประชาคมอาเซียน = ASEAN community /
Authorประภัสสร์ เทพชาตรี.
Publishedเสมาธรรม,
Call Number341.247 ป338ป 2554
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับระบบกฎหมายไทย /
Authorปวริศร เลิศธรรมเทวี.
Publishedวิญญูชน,
Call Number341.247 ป492ป 2557
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleปัญหาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศไทย = The extradition problems of Thailand /
Authorอิศรานุวัฒน์ ภุมรินทร์.
Publishedภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number341.488 อ757ป 2557
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 = Extradition Act B.E. 2551 (2008) /
Authorสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.
Publishedสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม,
Call Number341.488 พ371 2554
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleมุมมองต่อประชาคมอาเซียน ของ ศ. (พิเศษ) ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย = ASEAN community / ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร.
Authorทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร.
Publishedจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number341.247 ท341ม 2557
LocationThailand Institute of Justice
Page : 1 2 3 4
Search Tools: Get RSS Feed