Found: 3  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการนำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ : รายงานการศึกษาวิจัย /
Authorปวริศร เลิศธรรมเทวี.
Publishedสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,
Call Number365 ป492ก 2561
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleบทสรุปการศึกษาวิจัย ประจำปี 2560 = Research summary report 2017 /
Authorสำนักงานกิจการยุติธรรม.
Publishedสำนักงานกิจการยุติธรรม,
Call Number353.4 บ131 2561
LocationThailand Institute of Justice
image
Source Types Book
Titleสังเคราะห์งานวิจัย : ภายใต้แผนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ : กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2558 และ 2559 /
Authorสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
Publishedสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number341.247 ส533 2561
LocationThailand Institute of Justice
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed