ห้องสมุดของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการยุติธรรม เพื่อส่งเสริมการนำความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงมาตรฐานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม หนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในห้องสมุดแห่งนี้ เน้นเนื้อหาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางอาญา การส่งเสริมสิทธิเด็กและสตรี การป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนการป้องกันอาชญากรรมโดยใช้มิติการพัฒนาเป็นตัวนำ 


Thailand Institute of Justice''s Library was founded for the purpose of disseminating knowledge on the justice system, encouraging the application of knowledge to enhance and improve various standards within the justice system. Books and materials in this library highlight and focus upon various subjects such as the rule of law, criminal justice procedure, women and children empowerment, suppression of transnational crimes, along with the development-led crime prevention.