สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) 
อาคารจีพีเอฟ วิทยุ อาคาร บี ชั้น 15 - 16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 02-118-9400 ต่อ 252
อีเมล: chompunoot.t@tijthailand.org


Thailand Institute of Justice (TIJ)
GPF Witthayu Building B, 15 - 16 th Floor, Witthayu Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel : (66) 02-118-9400 ext. 252
Email: chompunoot.t@tijthailand.org