Rules


(ร่าง)

ประกาศสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ. ๒๕๖๑

-------------------------------------------

 

                   โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้ห้องสมุดสถาบันเพื่อการยุติธรรม แห่งประเทศไทย เพื่อให้การใช้ห้องสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวกและเหมาะสม                           

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ (๓)  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

                   ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ. ๒๕๖๑"

                   ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

                   ข้อ ๓  ในประกาศนี้

                   "ห้องสมุด"  หมายความว่า ห้องสมุดสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

                   "เจ้าหน้าที่ห้องสมุด" หมายความว่า บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำห้องสมุด   

                 "ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน"  หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔

                   "สมาชิกห้องสมุด" หมายความว่า ผู้มีสิทธิยืมและใช้บริการห้องสมุด

              "ทรัพยากรห้องสมุด" หมายความว่า วัสดุเพื่อการศึกษาและค้นคว้าวิจัยในห้องสมุด ได้แก่ หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร สิ่งพิมพ์อื่น ๆ รวมทั้งโสตทัศนวัสดุ

                   ข้อ ๔  กำหนดการเปิดและปิดการให้บริการห้องสมุด ให้เป็นไปตามตารางแนบท้ายประกาศฉบับนี้

                   ข้อ ๕  ผู้มีสิทธิใช้บริการห้องสมุดต้องเป็นสมาชิกห้องสมุดเท่านั้น อันได้แก่

                   (๑) ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน

                   (๒) บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาต

                    ข้อ ๖  ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องสมุด

                   (๑) สมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดก่อนใช้บริการ
                 (๒) ผู้ใช้ห้องสมุดต้องอ่านหรือค้นคว้า ณ ที่ซึ่งจัดไว้ให้ และเมื่อใช้ทรัพยากรห้องสมุดเสร็จแล้วให้นำมาเก็บไว้ที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจัดเตรียมไว้ให้

                   (๓) ไม่นำทรัพยากรห้องสมุดออกนอกห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่ได้ยืมให้ถูกต้องตามระเบียบ

                   (๔) เคารพสถานที่ รักษามารยาทในการใช้ห้องสมุด ไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้อื่น

                   (๕) ใช้ทรัพยากรห้องสมุดด้วยความทะนุถนอมโดยไม่ตัด ฉีก ขีดเขียนหรือทำลายด้วยวิธีอื่นใด

                   (๖) ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์สื่อสารอันเป็นการรบกวนต่อผู้ใช้บริการคนอื่น

                   (๗) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

                   (๘) ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในห้องสมุด

                   (๙) ต้องแสดงหนังสือ เอกสาร หรือสิ่งของต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เพื่อตรวจสอบก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้ง

                   หากฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีอำนาจพิจารณาดำเนินการตักเตือนหรือให้ออกจากห้องสมุดหรือประกาศให้ทราบถึงพฤติกรรมแห่งการกระทำผิด

                  ข้อ ๗  การยืมทรัพยากรสมุดสามารถกระทำได้เฉพาะผู้ปฏิบัติงานของสถาบันและต้องทำการยืมด้วยตัวเองเท่านั้น  โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

                 (๑) หนังสือทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ สิ่งพิมพ์รัฐบาล ยืมได้ครั้งละไม่เกิน ๕ เล่ม และต้องส่งคืนภายในกำหนด ๑๔ วัน

                   (๒) โสตทัศนวัสดุ ยืมได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ม้วน/แผ่น และต้องส่งคืนภายในกำหนด ๑๔ วัน

                   ทั้งนี้ หากผู้ยืมมีความประสงค์จะยืมทรัพยากรห้องสมุดต่อ สามารถยืมต่อได้อีกหนึ่งครั้ง ก่อนครบกำหนดเวลาส่งคืน โดยดำเนินการมายืมด้วยตนเองหรือผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด

               ข้อ ๘ บุคคลภายนอกตามข้อ ๕ (๒) มีสิทธิใช้ห้องสมุดเพื่อศึกษา ค้นคว้า และสามารถยืมหนังสือออกนอกห้องสมุดชั่วคราวเพื่อถ่ายเอกสารได้ และคืนในวันเดียวกัน โดยมีสิ่งประกันหรือหลักฐานอื่นใดตามที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเห็นสมควร และให้ลงรายละเอียดตามแบบที่ห้องสมุดกำหนดพร้อมส่งมอบบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้แก่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

           ข้อ ๙ หากผู้ยืมมิได้คืนทรัพยากรห้องสมุดภายในเวลาที่กำหนด จะต้องชำระค่าปรับรายการละ ๑๐ บาทต่อวัน นับถัดจากวันที่ครบกำหนดการยืมเป็นต้นไป จนกว่าจะส่งคืนทรัพยากรห้องสมุดรายการนั้น และไม่สามารถยืมทรัพยากรห้องสมุดได้อีกจนกว่าจะคืนรายการที่ค้างอยู่ให้เรียบร้อย

 

                   ข้อ ๑๐  เจ้าหน้าที่ห้องสมุดอาจเรียกคืนทรัพยากรห้องสมุดก่อนเวลาที่กำหนดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

                   (๑) เมื่อมีผู้จำเป็นเร่งด่วนที่จะใช้หนังสือนั้นเพื่อประโยชน์ของสถาบัน

                   (๒) เพื่อการสำรวจและตรวจสอบทรัพยากรห้องสมุด

                   (๓) กรณีอื่นใดตามความจำเป็น

                   ข้อ ๑๑  ผู้ใช้หรือผู้ยืม มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

               (๑) ผู้ยืมต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของทรัพยากรห้องสมุดที่ยืมก่อนทุกครั้ง หากพบความชำรุดบกพร่องให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดทราบทันที มิฉะนั้นผู้ยืมต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องนั้นเอง

                      (๒) กรณีที่ทรัพยากรห้องสมุดชำรุดเสียหาย ผู้ใช้หรือผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมตามจำนวนเงินที่ห้องสมุดจ่ายไปเพื่อการนั้น

               (๓) กรณีที่ทรัพยากรห้องสมุดสูญหาย หรือชำรุดเสียหายและไม่อาจซ่อมแซมได้ ให้ผู้ใช้หรือผู้ยืมจัดหาทรัพยากรห้องสมุดอย่างเดียวกันมาทดแทนภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากไม่สามารถจัดหามาทดแทนได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามจะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามราคาทรัพยากรห้องสมุดนั้น รวมค่าจัดส่งและค่าบริการทั้งปวง หรือตามที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดกำหนดตามความเหมาะสม

                   ข้อ ๑๒  ให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดนำส่งเงินที่ได้รับจากการใช้บริการห้องสมุดหรือค่าปรับ นำส่งเจ้าหน้าที่การเงินของสถาบันภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อนำส่งเป็นเงินรายได้ของสถาบัน และรายงานให้ผู้อำนวยการทราบเป็นประจำทุก ๒ เดือน